Obchodní a servisní podmínky


1.1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí,,Zadání požadavku na opravu výrobku, Smlouvy o dílo“ (dále jen ,,Smlouvy“) mezi objednatelem (,,Zákazník“) a zhotovitelem, společností KANAKA Petr Grňálek, se sídlem Sokolovská 5, 746 01, Opava, IČ:47638770 (dále jen „,servis“).
1.2. Smlouvu lze uzavřít písemně nebo ústně, či zasláním zboží k opravě. Písemnou formou se rozumí zhotovitelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního úkonu (,,Zadání požadavku na opravu výrobku“), nebo předáním zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu.
1.3. V případě, že je zařízení předáno k provedení servisního zásahu zhotoviteli, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Obchodní a Servisní podmínky.
Obecné servisní podmínky
2.1. Zhotovitel v žádném případě neručí za data uložená na datových médiích a zařízení
zákazníka.
2.2. Při provádění servisních úkonů na zařízení zákazníka je nutné, aby zákazník na přístroji odblokoval zámek obrazovky, kód, heslo, gesto, otisk prstu, Apple ID/TouchID kód atd., případně předal tyto informace prokazatelnou formou zhotoviteli. V případě blokovaného zařízení není možné provést plnohodnotné testování zákazníkova zařízení a oprava může být zdržena, pozastavena nebo zrušena. Zhotovitel nenese odpovědnost za blokovaná zařízení.
2.3. Uzavřenou Smlouvou souhlasí zákazník s provedením servisního úkonu na svém zařízení a bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že závažnější servisní zásahy do hardware i software jsou nevratné, nelze je obnovit, vrátit zpět ani uvést do původního stavu bez ohledu na funkčnost/nefunkčnost zařízení jako celku.
2.4. Při převzetí opraveného zařízení je zákazník povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
2.5. Na provedený servisní úkon je poskytována záruka dle zákona (s výjimkou oprav základních desek, kde je poskytována záruka 3 měsíce) od převzetí zákazníkem (v případě kratší délky záruky u vybraných dílů/servisních úkonů je zákazník informován). Projeví-li se během této doby na zákazníkově přístroji jiná závada, než jaká byla servisem opravena, servis nenese odpovědnost za její odstranění.
2.6. Záruční doba na baterie činí 12 měsíců. Tato záruka se však nevztahuje na,,životnost“ baterie (pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním).
2.7. Objednatel souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na dobu nezbytně nutnou.
2.8. Objednatel souhlasí v případě nutnosti (např. speciální typ opravy) se zasláním k externímu partnerovi, který opravu provede.

2.9. Zhotovitel v rámci opravy zařízení provede ekologickou likvidaci vyměněných vadných dílů na vlastní náklady. Vadné díly budou objednateli vráceny, vyžádá-li si je při zadání Smlouvy, nejpozději však v momentě převzetí hotového servisního úkonu zpět.
Omezení ručení zhotovitele
3.1. Zhotovitel, i přesto, že není výrobce a distributor náhradních dílů, částečně ručí (dle zákona) za vyměněné díly a opravy na základní desce zařízení. Pokud se na zařízení provede servisní úkon, přístroj se opraví po dohodě se zákazníkem, drží servis záruku na tuto provedenou práci. Je však možné, že zařízení může mít skryté vady, za které servis nebere a nenese žádnou odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci ani náhradu možných skrytých vad a poškození.
3.2. Zhotovitel neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou manipulací, instalací hardwarových dílů či produktů nebo software, včetně operačních systémů instalovaných zákazníkem do zařízení, či zařízení předávaného k provedení servisního úkonu a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
3.3. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku nebo závady a jejich důsledky způsobené zákazníkem nebo používání v rozporu s návodem od výrobce zařízení. Dále za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly (mohly existovat) před přijetím zakázky a vedly k znefunkčnění zařízení, byť částečně jednotlivé komponenty nebo jako celku.
3.4. Servis může odmítnout výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem.
3.5. Objednatel bere na vědomí, že oprava poškozených zobrazovacích panelů/displejů, základních desek a komponent zařízení se závadou jednotlivých funkcí/funkčních celků je velmi technicky náročný a mnohdy nevratný proces a že oprava nemusí být úspěšně provedena a zařízení se může během realizace Smlouvy, servisního úkonu stát neopravitelné/znefunkčněné. Tudíž zhotovitel za takovéto poškození nemůže nést odpovědnost, jelikož k poškození zařízení došlo vlivem nepoužívání zařízení v souladu s návodem od výrobce, tedy vznikem závady ze strany zákazníka (případně skrytá výrobní vada v zařízení od výrobce).
3.6. Objednatel bere na vědomí, že u vadné základní desky, která je vyměněna za repasovanou základní desku se zárukou 3 měsíce (SWAP základní desky), není možné požadovat vrácení vadné základní desky po opravě zařízení, jelikož vadná základní deska se výměnou stala majetkem zhotovitele, který poskytl za takto vyměněnou základní desku výhodnější cenu, než je cena běžného objednání dílu u výrobce.
3.7. V případě provedené záchrany dat u zákazníkova zařízení zhotovitel nenese odpovědnost za přenesená data (funkčnost, kompletnost).
3.8. V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci dle NOZ.

3.9. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může při přijetí zařízení do servisu, v průběhu servisního úkonu atd. pořizovat fotodokumentaci či videodokumentaci zařízení. Dále souhlasí s tím, že tato dokumentace může sloužit k marketingové propagaci zhotovitele (bez použití osobních dat, údajů dle GDPR).
3.10. Zhotovitel po provedení diagnostiky či opravy neručí za voděodolnost/vodotěsnost (případně jiné IP krytí) zařízení.
3.11. Zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vzniknou v souvislosti s opravou zařízení, například náklady na mobilní či internetové připojení, dopravné, ušlý zisk, pořízení náhradního/jiného zařízení apod.
3.12. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě servisního zásahu přístroj ztrácí záruku od výrobce. Rovněž souhlasí s tím, že jelikož je KANAKA pozáručním servisem, není na přístroji možné dále udržet záruku voděodolnosti ani prachuvzdornosti (tj. Ingress Protection zkr. IP67, IP68, atd.)
Záruční opravy
4.1. Požadavky na záruční opravy nebudou uznány v těchto případech :
4.1.1. Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný.
4.1.2. Neprojeví-li se reklamovaná závada během testování a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před pracovníkem servisu předvést.
4.1.3. Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v návodu k použití/uživatelské příručce k zařízení od výrobce/distributora/prodejce nebo používání neoriginálního příslušenství.
4.1.4. V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada způsobena znečištěním, vniknutím kapaliny a iné formy oxidace nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo účtovat tento úkon jako hrazenou diagnostiku závady dle interního sazebníku servisních úkonů.
4.1.5. Je-li na reklamovaném zařízení porušena či odstraněna pečetní plomba zhotovitele, případně s ní bylo manipulováno.
4.1.6. Záruka nebude uznána, jeví-li reklamované zařízení známky jiného servisu/pokusu o opravu/servisního zásahu, než který byl proveden zhotovitelem.
4.1.7. Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce, výkazu účtovaných položek a protokolu o opravě.
4.1.8. Z dalších důvodů vyplývajících z platného znění servisních podmínek zhotovitele.

Cena za servisní úkon
5.1. Diagnostika závady v případě uskutečnění opravy je zdarma.
5.2. Předpokládaná cena opravy navržená při osobním předání, telefonické objednávce/nacenění předpokládané opravy, je považována za limitní cenu zakázky/zákazníka (dále též,,LCZ“), není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky předpokládanou cenu opravy novou, která bude odpovídat zjištěnému stavu věci, rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu.
Překročí-li cena Smlouvy, servisního úkonu, stanovená technikem, po provedení odborné diagnostiky, LCZ o více než 10%, pak zhotovitel práci na zařízení přeruší a ústně, telefonicky nebo písemně emailem objednatele na nutnost překročení LCZ upozorní. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat v případě, že objednatel projeví souhlas s novou předpokládanou cenou opravy, procesem opravy a opravovaných komponent/závad. Pokud objednatel nebude souhlasit s nově stanovenou minimální cenou, je povinen zhotoviteli zaplatit částku připadající na dosud provedené práce. Pokud nově stanovená předpokládaná cena, LCZ, nepřekročí cenu po provedení odborné diagnostiky technikem o více než 10 %, zavazuje se objednatel uhradit takto nově stanovenou LCZ, přičemž platí, že s takto nově stanovenou cenou souhlasí, aniž by jej bylo nutno vyrozumívat o nově určené LCZ. V takovém případě postačí vyrozumět objednatele o nově stanovené ceně v rámci konečného vyúčtování za provedené práce (realizovaný servisní úkon).
5.3. Nevyzvedne-li si, nepřevezme od dopravce nebo odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle rozpisu prací, faktury, Smlouvy či jiného ujednání, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 1309 NOZ využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá, skladovací náklady aj..
5.4. Po třech měsících od nevyzvednutí a neuhrazení ceny servisního úkonu si zhotovitel vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení, bez nároku objednatele na náhradu škody. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc jejíž cena přesahuje 3000 Kč, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu týdenní lhůtu k vyzvednutí věci.
5.5. Jestliže servis neprovede objednanou opravu z technických či jiných důvodů, či odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu, pouze pokud to stav, závada, provedené úkony a poškození zařízení umožňuje. Objednatel zaplatí náklady na práci a spotřebovaný materiál s tímto spojené, dle interního sazebníku servisních zásahů
zhotovitele.